Wanneer je investeert, koop je vorderingen op leningen die door Lender & Spender zijn verstrekt, waarbij elke investering doorlopend wordt gespreid over een portefeuille met leningen die niet in achterstand zijn.

De leningen waarin je investeert voldoen aan de volgende karakteristieken:

 • Vaste rente en een vast maandbedrag
 • Leendoelen variëren van het financieren van een auto en een aankoop van een nieuwe badkamer of keuken tot het herfinancieren van bestaande leningen
 • Leenbedragen variërend van EUR 5.000 t/m EUR 25.000
 • Looptijden variërend tussen 2 en 5 jaar
 • Geldnemers zijn woonachtig in Nederland en hebben de Nederlandse nationaliteit
 • Geldnemers hebben op het moment van verstrekking van de lening een salaris uit vaste dienstbetrekking of een permanente uitkering
 • Geldnemers hebben op het moment van verstrekking van de lening in het verleden geen betalingsproblemen gehad
 • Geldnemers hebben op het moment van verstrekking van de lening meer dan voldoende financiële ruimte om de lening te kunnen betalen

In de portefeuille zitten geen leningen aan bedrijven, zelfstandigen of personen met een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Omdat wij het belangrijk vinden dat geld lenen op een verantwoorde manier gebeurt, krijgt niet zomaar iedereen een lening. Om in aanmerking te komen voor een lening van Lender & Spender moet de lening goed passen bij de financiële situatie van de geldnemer en moet de geldnemer:

 • minimaal 21 jaar en maximaal 65 jaar oud zijn
 • de Nederlandse nationaliteit hebben
 • in Nederland wonen
 • een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben en het salaris ontvangen van een in Nederland gevestigde onderneming
 • of een pensioenuitkering ontvangen
 • in het verleden geen betalingsproblemen hebben gehad

Een eventuele mede-aanvrager moet ook voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

Bedrijven, ondernemers of personen met een tijdelijke arbeidsovereenkomst komen niet in aanmerking voor een lening.

Tijdens ons goedkeuringsproces verifiëren we de identiteit van de geldnemer, controleren we op fraude, onderzoeken we de financiële situatie van de geldnemer in detail om vast te stellen of de lening verantwoord is en onderzoeken we of de geldnemer in het verleden betalingsproblemen heeft gehad. Hiervoor gebruiken we onder andere gegevens van de bank van de geldnemer, het UWV, het Bureau Krediet Registratie (BKR) en andere kredietbureaus.

Je betaalt elke maand servicekosten op basis van 1,0% per jaar over de gemiddelde uitstaande investering. Wanneer je een investering van EUR 1.000 uit hebt staan, betekent dit dat je maandelijks EUR 1.000 x 1,0% / 12 = EUR 0,83 aan kosten betaalt. De servicekosten worden elke maand ingehouden op de betalingen die je ontvangt.

Wanneer je gebruik maakt van de mogelijkheid om een deel of je gehele investering direct op te nemen, is een opnamevergoeding van toepassing. De opnamevergoeding is momenteel gelijk aan 1% van het opnamebedrag plus een eventuele correctie voor een marktwaardeverschil.

Indien er daarnaast voor de incasso van een lening in achterstand een incassobureau, deurwaarder of rechter wordt ingeschakeld, dan worden deze kosten evenredig verdeeld over alle investeerders die een vordering hebben op de betreffende lening. Deze kosten vallen niet onder de maandelijkse servicekosten, maar worden - indien mogelijk - wel verhaald op de geldnemer.

Je kunt je investering op twee manieren opnemen: Door ontvangen betalingen aan rente en aflossing maandelijks te laten betalen of door een deel of je gehele investering direct op te nemen.

De mogelijkheid tot direct opnemen is niet gegarandeerd en is afhankelijk van de instroom van nieuwe investeringen. Er kan daarom een opnamelimiet van toepassing zijn. Daarnaast kun je alleen het gedeelte van je investering direct opnemen dat niet in achterstand is en kunnen eventueel ontvangen bonussen ook niet direct worden opgenomen.

Wanneer je een deel of je gehele investering direct opneemt, is een opnamevergoeding van toepassing. De opnamevergoeding is momenteel gelijk aan 1% van het opnamebedrag plus een eventuele correctie voor een marktwaardeverschil.

Een marktwaardeverschil kan ontstaan wanneer een investering een tijdje op maandelijks uitbetalen staat en de investering niet verder wordt gespreid over nieuwe leningen. Hierdoor kan de gemiddelde rente op de investering lager worden dan de gemiddelde rente van de portefeuille.

De hoogte van de vergoeding wordt weergegeven wanneer je een opnameverzoek indient. 

Voor maandelijks uitbetalen is geen vergoeding verschuldigd.

Tot een investeringsbedrag van EUR 10.000 hebben we alleen je e-mailadres nodig. Wanneer je meer dan EUR 10.000 wilt investeren, hebben we aanvullende informatie nodig om je identiteit vast te stellen.

Het minimumbedrag dat je kunt investeren is EUR 100.

Je kunt alleen investeren met een Nederlandse bankrekening. De reden hiervoor is dat Lender & Spender een vergunning heeft voor de Nederlandse markt en zich daarom niet actief richt op andere markten dan de Nederlandse markt.

Voor particuliere investeerders geldt een maximum van EUR 80.000 dat op enig moment uit kan staan. Voor zakelijke investeerders geldt een maximum van EUR 1.000.000. We adviseren je in ieder geval om maximaal 10% van je beschikbare vermogen te investeren in persoonlijke leningen.

Elke investering wordt gespreid over een portefeuille met leningen die op het moment van investeren niet in achterstand zijn en wordt doorlopend verder gespreid over nieuwe leningen die aan de portefeuille worden toegevoegd. Door de spreiding beperken we het risico dat je een groot gedeelte van je investering kunt verliezen.

Wanneer je maandelijks uitbetalen hebt geactiveerd wordt je investering niet verder gespreid over nieuwe leningen.

Lender & Spender kent momenteel twee leningportefeuilles:

 1. de leningportefeuille waar je als reguliere klant van Lender & Spender in kunt investeren, en
 2. een aparte leningportefeuille die wordt opgebouwd voor institutionele investeerders.

Leningen worden volledig willekeurig aan beide portefeuilles toegevoegd, dus de leningen in beide portefeuilles voldoen aan dezelfde karakteristieken.

Het verschil tussen beide portefeuilles is dat de leningportefeuille voor institutionele investeerders niet meeloopt in het spreidingsproces, omdat institutionele investeerders voldoende spreiding bereiken door een groter investeringsvolume.

Vanwege de strikte wetgeving omtrent consumentenleningen in Nederland is het risico op verlies van een groot gedeelte van je investering laag. Echter, omdat investeringen niet door Lender & Spender worden gegarandeerd en ook niet gedekt zijn door een andere garantieregeling zoals het Deposito Garantie Stelsel dien je je bewust te zijn van het volgende risico:

Omdat wij alleen leningen verstrekken aan personen met een op voorhand hoge kredietwaardigheid is de kans klein dat een individuele geldnemer niet meer in staat is om een lening terug te betalen. Omdat je investeert in een portefeuille leningen komt het voor dat er leningen zijn waarin je hebt geïnvesteerd waarbij de geldnemer niet meer in staat is om de lening terug te betalen. Hierdoor verlies je een deel van je investering. Omdat je investering is gespreid over een groot aantal leningen zal het verlies naar verwachting niet groot zijn. 

Omdat de portefeuille van Lender & Spender nog jong is, kan nog geen onderbouwde uitspraak over het te verwachten verlies worden gedaan. Gegeven de strikte acceptatiecriteria die worden gehanteerd, schatten wij in dat het netto rendement door verwachte verliezen gemiddeld circa 0,50% lager zal uitvallen. Omdat dit slechts een verwachting is, kan dit significant anders uitpakken.

Een ander risico is het risico op een faillissement van Lender & Spender. Om de impact van dit risico te beperken verloopt de incasso van leningen en de uitbetaling aan investeerders via een onafhankelijke stichting (Stichting Derdengelden Lender & Spender). Door deze structuur is het geld van onze klanten afgescheiden van de boedel van Lender & Spender.

Deze stichting zorgt er daarnaast voor dat alle incasso’s en uitbetalingen blijven doorlopen na een eventueel faillissement van Lender & Spender. Er worden vanaf dat moment echter geen nieuwe leningen meer uitgegeven, waardoor investeringen niet verder zullen worden gespreid en gedurende de resterende looptijd zullen worden afgelost.

Wanneer een geldnemer een betaling mist, versturen we via e-mail en SMS betalingsherinneringen. Wanneer alsnog geen betaling volgt, sturen we aanmaningen via e-mail, SMS en per post. Daarnaast proberen we doorlopend telefonisch contact op te nemen om te achterhalen wat de reden is voor het uitblijven van de betaling.

Wanneer blijkt dat een geldnemer in betalingsproblemen verkeert, bekijken we in eerste instantie of een betalingsregeling uitkomst kan bieden. Omdat vertragingsrente wordt gerekend over de gemiste betalingen, word je als investeerder in principe gecompenseerd voor het rendement dat je misloopt.

Wanneer een betalingsregeling niet de juiste oplossing biedt, wordt de incasso van de lening overgedragen aan een gespecialiseerd incassokantoor, waarbij in voorkomende gevallen een gang naar de rechter kan worden gemaakt om beslag te leggen op het loon en/of de bezittingen van een geldnemer. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden evenredig verdeeld over alle investeerders die een vordering hebben op de betreffende lening en worden - indien mogelijk - verhaald op de geldnemer.

Wanneer je inlogt op de website zie je op het dashboard terug welk percentage van de leningen in achterstand is. We laten hier de leningen zien die twee of meer termijnbedragen in achterstand zijn en niet de leningen die één termijnbedrag in achterstand zijn, omdat er elke maand geldnemers zijn die betalingen missen door bijvoorbeeld een te laag saldo of een gewijzigd rekeningnummer en in deze gevallen nog geen sprake is van betalingsproblemen. Een termijnbedrag geldt als gemist wanneer deze niet binnen 14 dagen na de oorspronkelijke incassodatum door ons is ontvangen.

Leningen die één termijnbedrag in achterstand zijn zijn wel zichtbaar via de "Mijn vorderingen" sectie. Tevens vind je hier een uitgebreide toelichting op de actuele status voor leningen in achterstand.

Omdat de portefeuille van Lender & Spender nog jong is, kan nog geen onderbouwde uitspraak over het te verwachten verlies worden gedaan. Gegeven de strikte acceptatiecriteria die worden gehanteerd, schatten wij in dat het netto rendement door verwachte verliezen gemiddeld circa 0,5% lager zal uitvallen. Omdat dit slechts een verwachting is, kan dit significant anders uitpakken.

De incasso van leningen en de uitbetaling aan investeerders verloopt via een onafhankelijke stichting (Stichting Derdengelden Lender & Spender). Door deze structuur is het geld van onze klanten afgescheiden van de boedel van Lender & Spender.

Deze stichting zorgt er daarnaast voor dat alle incasso’s en uitbetalingen blijven doorlopen na een eventueel faillissement van Lender & Spender. Er worden vanaf dat moment echter geen nieuwe leningen meer uitgegeven, waardoor investeringen niet verder zullen worden gespreid en gedurende de resterende looptijd zullen worden afgelost.

Het rendement dat weergegeven wordt is het effectieve rendement op jaarbasis en is gedefinieerd als de "interne-opbrengstvoet" of de "Internal Rate of Return (IRR)" van de historische en toekomstige kasstromen gerelateerd aan de investering. Klik hier om naar Wikipedia te gaan om meer te lezen over de berekening van de IRR.

Voor de bepaling van toekomstige kasstromen wordt uitgegaan van een marktconform verlies van 75% op leningen die in default zijn. Dit percentage kan in de toekomst worden bijgesteld op basis van gerealiseerde verliezen.

Lender & Spender verstrekt leningen aan mensen die bij de bank ook een lening kunnen krijgen. Het rentepercentage wordt daarom grotendeels bepaald door de tarieven die de banken hanteren.

Investeren via Lender & Spender is toegankelijk voor alle personen en in Nederland gevestigde bedrijven met een Nederlandse bankrekening.

Wanneer je je uitbetalingen op een andere bankrekening wilt ontvangen, kun je de gegevens van de bankrekening doorgeven via contact@lenderspender.nl.

Wanneer je je wachtwoord niet meer weet, kun je hier klikken om je wachtwoord opnieuw in te stellen.

Klik hier om naar je dashboard te gaan en het jaaroverzicht voor je investering te downloaden.

Wij gaan zeer zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Download hier ons Privacybeleid om hier meer over te lezen.